Historia KNHS UJ Historia KNHS UJ

Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego założone zostało 120 lat temu jako korporacja studencka o charakterze naukowym, mająca za zadanie integrować środowisko studentów historii Krakowa (nosiło wówczas nazwę: Kółko Historyczne Uczniów UJ). Powiązać to trzeba z powstaniem pierwszej na Uniwersytecie Jagiellońskim katedry Historii Polski w 1869 roku i ogólnym rozwojem naukowym na ziemiach polskich (zwłaszcza Galicji). Nie była to pierwsza tego typu organizacja na gruncie krakowskim. W 1863 roku założono Kółko, którego prezesem został Tadeusz Wojciechowski, w latach osiemdziesiątych funkcjonował Cech Historyków, również we Lwowie istniała podobna korporacja. To, co wydarzyło się w 1892 roku, było natomiast trwałe. Już wtedy, w pierwszym okresie istnienia Koła na przełomie wieków można dopatrzyć się przejawów działalności charakterystycznej dla dnia dzisiejszego. Koło istniało niemal nieprzerwanie. Ze względu na sytuację polityczną zmuszone zostało do zawieszenia swej działalności jedynie w latach 193945 i 195057. Wśród prezesów tej korporacji znaleźć można tak wybitnych historyków jak Wacław Sobieski, Stanisław Kutrzeba, Oskar Halecki, Józef Feldman, Kazimierz Piwarski
i inni. Koło zawsze aktywne, choć programowo apolityczne, wierne było swym wolnościowym przekonaniom. Wydarzenia roku 1980 przyniosły kołom na UJ zerwanie zależności od Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Rozpoczął się proces tworzenia niezależnej Rady Kół Naukowych (RKN) pod patronatem
JM Rektora UJ. Wielki wkład w pracach nad jej zawiązaniem mają członkowie Koła Historyków. Wielu spośród nich sprawowało funkcję przewodniczącego RKN.
Ze środowiska krakowskiego wyszła także inicjatywa powołania ogólnopolskiego stowarzyszenia wszystkich studenckich kół historycznych.

W roku 1992, kiedy Koło obchodziło 100-lecie swego istnienia, wydano księgę pamiątkową: Dzieje Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 18921992. Wspomnienia Seniorów. Redaktor owej publikacji, a jednocześnie ówczesny kurator koła  prof. Krzysztof Baczkowski  tak scharakteryzował żywotność i popularność KNHS traktując je jako fenomen, którego źródeł szukać należy w stale odczuwanej potrzebie naukowej i towarzyskiej integracji środowiska studenckiego, w dążności do podejmowania prób własnych poszukiwań badawczych i nieskrępowanej niczym dyskusji na tematy autentycznie interesujące młodych historyków.

W 2012 r. świętowaliśmy 120-lecie istnienienia Koła, Gala Jublileuszowa odbyła się 13 marca 2012 r. w Sali Amfiteatralnej. Zdjęcia z tej uroczystości znajdują się tutaj.