Statut KNHS UJ Statut KNHS UJ

 

 

Statut

Koła Naukowego Historyków Studentów

Uniwersytet Jagielloński

 

uchwalony przez Walne Zebranie Członków KNHS UJ w dniu 

 

 

§ 1

1. Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwane dalej Kołem, jest samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym, z siedzibą
w Krakowie.
2. Działalnosci Koła patronuje Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Rozdział I

Cele i zadania Koła

 

§ 2

Celami Koła są:

    a)        budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów,

    b)        wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej,

     c)        integracja środowiska studenckiego,

    d)        pomoc w kształceniu,

    e)        prowadzenie pracy popularyzującej historię.

 

§ 3

Koło realizuje swoje cele poprzez:

     a)        działalność Sekcji tematycznych Koła,

     b)        organizowanie i udział w seminariach, sympozjach oraz konferencjach i zjazdach naukowych,

     c)        współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,

     d)        organizowanie obozów oraz wycieczek naukowych i krajoznawczych,

     e)        organizowanie spotkań i dyskusji,

     f)         prowadzenie biblioteki,

     g)        działalność wydawniczą,


                                                                     § 4

1. Koło może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych
2. Decyzję o przystąpieniu do powyższych organizacji podejmuje Walne Zgromadzenie 

 

Rozdział II

Członkostwo

 

                                                                                 § 5

O członkostwo w Kole mogą się ubiegać studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim.

                                                                                      § 6
 
1. Ubiegający się o Członkostwo w Kole musi wybrać przynajmniej jedną Sekcję do której chce dołączyć oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.
2. Członkostwo jest przyznawane decyzją Zarządu po ocenie formularza zgłoszeniowego. Przewodniczący przynajmniej jednej Sekcji, do której kandydat chce się zapisać, musi uprzednio wyrazić zgodę.
3. W przypadku odmowy przyznania Członkostwa kandydatowi przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego.
4. Kandydat z chwilą przyjęcia do Koła jest zobowiązany opłacić składkę członkowską.
5. Członkostwo w Kole trwa mimo zakończenia danego roku akademickiego, chyba że Członek
w trakcie dwóch miesięcy od rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego nie opłaci składki członkowskiej.

                                                                                       § 7

1. Członkostwo w Kole ustaje z mocy prawa:
           a) z chwilą śmierci Członka,
           b) z chwilą ukończenia studiów przez Członka Koła,
           c) z chwilą ostatecznego skreślenia Członka Koła z listy studentów UJ,
           d) z chwilą dobrowolnego wystąpienia z Koła zgłoszonego na piśmie Prezesowi Koła.

2. Członkostwo w Kole ustaje także na skutek wykluczenie z grona Członków Koła przez Sąd Koleżeński za zachowanie nie licujące z godnością Członka Koła lub niewywiązywanie się
ze Statutowych obowiązków
 
                                                                                       § 8
 
Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub 1/3 Członków może nadać osobie szczególnie zasłużonej dla Koła tytuł Honorowego Członka Koła.

                                                                                       § 9

Członkowie Koła mają prawo do:

          a) czynnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
          b) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do organów Koła,
          c) korzystania ze wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła,
          d) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Koła,
          e) ubiegania się o opinię o swej działalności w Kole na podstawie książeczki członkowskiej lub przedstawionej przez siebie dokumentacji.

                                                                                       § 10

Członkowie Koła mają obowiązek:

         a) dbać o dobre imię Koła,
         b) podporządkować się aktom prawnym Koła,
         c) przynależeć do co najmniej jednej Sekcji,
         d) reprezentować Koło w inicjatywach Uniwersytetu Jagiellońskiego,
         e) opłacać składkę członkowską,
          f) uczestniczyć w ciągu jednej kadencji Organów Koła przynajmniej w czterech inicjatywach dowolnej Sekcji, lub innych inicjatywach Koła, mających charakter naukowy.

                                                                                       § 11

1. Zapisy do Koła zostają wstrzymane na dwa tygodnie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
2. Do tego dnia Członkowie Koła mają obowiązek złożenia swoich Książeczek Członkowskich, które stanowią podstawę weryfikacji ich aktywności.
3. Wówczas ostateczna lista Członków Koła jest weryfikowana przez Sąd Koleżeński. W przypadku niedopełnienia obowiązków członkowskich, Sąd Koleżeński skreśla daną osobę z listy Członków Koła.
4. W szczególnych przypadkach Członek Koła ma prawo zażądać weryfikacji swojej aktywności na podstawie list obecności ze spotkań i inicjatyw Koła lub Sekcji.
5. Członek Koła ma prawo złożyć odwołanie do II instancji Sądu Koleżeńskiego w terminie tygodnia od dnia otrzymania decyzji o skreśleniu z listy członków za niedopełnianie obowiązków członkowskich.

                                                                                  Rozdział III
                                                                                    Organy Koła


                                                                                         § 12

1. Kadencja Organów Koła Naukowego Historyków Studentów trwa rok pomiędzy dwoma Zwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami.
2. Organami Koła Naukowego są:

      a) Walne Zgromadzenie, które jest najwyższym organem Koła oraz organem uchwałodawczym,
      b) Zarząd, który jest organem wykonawczym,
    c) Rada Naukowa, która jest organem decyzyjnym w stosunku do kwestii merytorycznych dotyczących działalności i funkcjonowania Sekcji,
      d) Komisja Rewizyjna, która jest organem kontrolnym,
      e) Sąd Koleżeński, który jest organem mediacyjnym i sądowniczym w sporach wewnątrz Koła.
 
                                                                                         § 13
 
1. Nie można w tym samym momencie łączyć funkcji w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej oraz w Sądzie Koleżeńskim.
2. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić funkcji w Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim w kolejnym roku akademickim po zakończonej kadencji w Zarządzie.

                                                                          Rozdział IV Walne
                                                                               Zgromadzenie

                                                                                           § 14

 
Wyróżnia się trzy rodzaje Walnych Zgromadzeń:

        a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
        b) Uzupełniające Walne Zgromadzenie,
        c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

                                                                                         § 15

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Prezesa raz w roku na przełomie maja i czerwca i ma na celu wybór Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
2. Prezes podaje do publicznej wiadomości termin Walnego Zgromadzenia oraz proponowany porządek obrad z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Jeżeli w terminie określonym w ustępie 2 powyżej nie zgromadzi się co najmniej 1/3 Członków Koła, Prezes Zarządu ogłasza drugi termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na następny tydzień po terminie, w którym nie uzyskano kworum. Wybory przeprowadzone na tak zwołanym Walnym Zgromadzeniu są wiążące niezależnie od liczby Członków Koła. Zwołane w tym trybie Walne Zgromadzenie nie może jednak zmieniać Statutu, ani podejmować decyzji o rozwiązaniu Koła.

                                                                                         § 16
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

        a) przyjmuje sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
        b) udziela absolutorium Zarządowi, bądź odmawia jego udzielenia,
        c) wybiera Członków Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej i Członków Sądu Koleżeńskiego,         d) podejmuje uchwały dotyczące działalności Koła, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszym Statucie lub decyzji zastrzeżonych dla innych władz Koła.

                                                                                         § 17

1. Jedyną rolą Uzupełniającego Walnego Zgromadzenia jest uzupełnienie składu Zarządu, po rezygnacji jednego z jego Członków, nie licząc Prezesa.
2. W przypadku rezygnacji Członka Zarządu ze sprawowanej funkcji Uzupełniające Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Prezesa w przeciągu tygodnia.
3. Aby wybór przeprowadzony na Uzupełniającym Walnym Zgromadzeniu był ważny, niezbędne jest uczestnictwo co najmniej 15 Członków Koła.

                                                                                        § 18

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Prezesa w przeciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.
2. Aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie było ważne wymagane jest uczestnictwo przynajmniej 1/4 Członków Koła.
3. Wniosek o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może zostać złożony:

          a) z inicjatywy Zarządu,
          b) przez Komisję Rewizyjną,
          c) przez Radę Naukową, decyzją podjętą zwykłą większością głosów,
          d) przez 1/4 Członków Koła.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

          a) wybiera nowy Zarząd w razie zwolnienia się funkcji Prezesa,
          b) wybiera nowy Zarząd po odwołaniu dotychczasowego,
       c) podejmuje uchwały dotyczące działalności Koła, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszym Statucie lub decyzji zastrzeżonych dla innych władz Koła,
         d) podejmuje decyzję o przystąpieniu do organizacji międzynarodowych i krajowych, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Koła. 

                                                                                        § 19

1. Obradom Zwyczajnego, Uzupełniającego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewodniczy Prezes.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej prowadzi obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego w celu wyboru nowego Zarządu w przypadku ustąpienia Prezesa ze sprawowanej przez niego funkcji.
3. Obradom może przewodniczyć inny Członek Koła, jeśli zostanie wskazany we wniosku przez 1/4 zgromadzonych i wybrany zwykłą większością głosów.

                                                                                        § 20

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Kola jest bezpośrednie, równe oraz tajne.
2. Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i proponowanym porządku obrad musi zostać niezwłocznie podana do publicznej wiadomości wszelkimi dostępnymi Kołu środkami.

                                                                                        § 21

1. Absolutorium jest zatwierdzeniem działalności przeprowadzonej przez Zarząd w okresie jego kadencji.
2. Głosowanie w sprawie absolutorium poprzedzają sprawozdania Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.
3. Absolutorium jest udzielane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 1/3 Członków Koła.
4. Odmowa udzielenia absolutorium skutkuje podjęciem przez Sąd Koleżeński działań z urzędu w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W przypadku poważnych nieprawidłowości w pracy Zarządu, odpowiedzialnemu za ten stan Członkowi Zarządu może zostać wytoczone postępowanie przez Sądem Koleżeńskim. 

                                                                                   Rozdział V
                                                                                       Zarząd


                                                                                       § 22

1. Członkowie Zarządu są wybierani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie za pomocą list wyborczych.
2. Lista wyborcza musi być poparta przez przynajmniej 15 Członków Koła.
3. Listy wyborcze kandydatów do Zarządu muszą zostać podane do publicznej wiadomości co najmniej na dwa tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem.
4. Jeśli co najmniej na dwa tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem nie zostanie upubliczniona żadna lista wyborcza, wybory odbędą się poprzez głosowanie na pojedynczych kandydatów na konkretne stanowiska.

                                                                                       § 23

Zarząd:

          a) określa kierunki rozwoju Koła,
          b) kieruje bieżącą działalnością Koła,
          c) wydaje Zarządzenia,
          d) administruje majątkiem Koła,
          e) prowadzi rejestr Członków Koła,
           f) ustala wysokość składki członkowskiej,
          g) posiada inicjatywę uchwałodawczą na Walnym Zgromadzeniu,
           h) jest dysponentem znaków wizualnych Koła i nazwy.

                                                                                       § 24

1. Zebrania Zarządu są zwoływane przynajmniej raz w miesiącu.
2. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes.
3. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Pierwszy Wiceprezes.
4. W przypadku nieobecności Prezesa i Pierwszego Wiceprezesa obrady prowadzi Wiceprezes do spraw naukowych.
5. Decyzje w obrębie Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego Członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

                                                                                      § 25

W skład Zarządu wchodzą:

            a) Prezes,
            b) Pierwszy Wiceprezes,
            c) Wiceprezes do spraw naukowych,
            d) Sekretarz,
            e) Skarbnik do spraw Rady Kół Naukowych,
             f) Skarbnik do spraw innych funduszy.

 Prezes:

            a) kieruje pracami Zarządu,
            b) zwołuje zebrania Zarządu,
            c) reprezentuje Koło w kontaktach z władzami uczelni oraz poza nią,
            d) składa sprawozdanie z działalności Zarządu na Walnym Zgromadzeniu,
            e) zwołuje Zwyczajne, Uzupełniające i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

                                                                                     § 26

Prezes może pełnić swoją funkcję najwyżej przez dwie kadencje.

                                                                                     § 27

1. Jeżeli Prezes Zarządu nie może tymczasowo pełnić swoich obowiązków, pisemnie informuje o tym Zarząd. Zastępuje go wówczas Pierwszy Wiceprezes posiadając wszelkie jego uprawnienia.
2. Pisemna informacja o niedyspozycji Prezesa jest przedstawiana Radzie Naukowej na jej najbliższym posiedzeniu.
3. W przypadku niedyspozycji także i Pierwszego Wiceprezesa, obowiązki Prezesa przejmuje Wiceprezes do spraw naukowych.

                                                                                     § 28

Pierwszy Wiceprezes:

              a) zastępuje Prezesa w czasie jego nieobecności bądź choroby,
              b) prowadzi zebrania Zarządu, w przypadku nieobecności Prezesa,
          c) zastępuje Członka Zarządu, który złożył rezygnację, a to do momentu wyboru jego następcy w Uzupełniającym Walnym Zgromadzeniu,
              d) pomaga Prezesowi Zarządu w realizacji przedsięwzięć Koła,
              e) tworzy i odpowiada za grafik spotkań organizowanych przez Koło i Sekcje,
               f) odpowiada za pomieszczenia oraz urządzenia i sprzęty znajdujące się w lokalu Koła,
              g) prowadzi księgę inwentarzową,
              h) dokonuje niezbędnych zakupów.

                                                                                     § 29

Wiceprezes do spraw naukowych:

         a) zwołuje i prowadzi zebrania Rady Naukowej,
         b) monitoruje prace Sekcji,
         c) kieruje projektami naukowymi prowadzonymi przez Koło,
        d) odpowiada za działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną przez Koło,
        e) odpowiada za numer Studenckich Zeszytów Historycznych, do którego przeprowadza nabór i którego wydanie nadzoruje; może ten proces kontynuować po zakończeniu swojej kadencji we współpracy z kolejnym Zarządem,
         f) weryfikuje na swoich dyżurach listy obecności podczas spotkań i inicjatyw Sekcji,
        g) przedstawia sprawozdania z działalności Sekcji przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

                                                                                    § 30

Sekretarz:

         a) prowadzi kancelarię Koła,
         b) redaguje i przechowuje dokumentację,
          c) przygotowuje protokoły z Zebrań Zarządu,
          d) prowadzi stronę internetową Koła i odpowiada za jej aktualizację,
          e) prowadzi działalność informacyjną o bieżącej działalności Koła,
           f) sprawuje opiekę nad pieczęciami Koła. 

                                                                                      § 31

1. W skład Zarządu wchodzi dwóch Skarbników:

           a) Skarbnik do spraw Rady Kół Naukowych,
           b) Skarbnik do spraw innych funduszy.

2. Skarbnicy:
 
           a) prowadzą dokumentację finansową Koła,
           b) podlegają decyzjom Zarządu dotyczącym polityki finansowej Koła.

3. Skarbnik do spraw Rady Kół Naukowych zajmuje się pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy ze środków Rady Kół Naukowych.
4. Skarbnik do spraw innych funduszy zajmuje się pozyskiwaniem środków z innych funduszy, przyjmuje sprawozdania finansowe od koordynatorów projektów naukowych i rozlicza inne środki. 5. Skarbnicy Koła ściśle ze sobą współpracują i informują się nawzajem o postępach w pozyskiwaniu funduszy, a w wyjątkowych sytuacjach mogą przejmować swoje kompetencje.

                                                                                        § 32

1. W przypadku rezygnacji ze sprawowanej funkcji przez Prezesa do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jego kompetencje przejmuje Pierwszy Wiceprezes.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w przeciągu dwóch tygodni i przez niego prowadzone.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określone w punkcie 2 zwoływane jest tylko w celu wyboru nowego Zarządu.

                                                                                      § 33

1. Członek Zarządu może złożyć na ręce Prezesa pisemne oświadczenie o rezygnacji. Z chwilą jego złożenia odchodzi z pełnionej funkcji. Odchodzący Członek Zarządu jest zobowiązany do bezzwłocznego zdania Prezesowi dokumentacji oraz przekazania spraw, którymi się zajmował.
2. Prezes jest zobowiązany zwołać Uzupełniające Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Zarządu.
3. Do czasu zwołania Uzupełniającego Walnego Zgromadzenia funkcję Członka Zarządu, który zrezygnował ze stanowiska, wykonuje Pierwszy Wiceprezes.

                                                                                      § 34


1. Wniosek w sprawie odwołania Członka Zarządu może przedłożyć przed Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

              a) Prezes,
              b) grupa co najmniej 15 Członków Koła.

2. Jeśli wniosek o odwołanie Członka Zarządu zostanie przyjęty, na tym samym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przeprowadza się wybór nowego Członka Zarządu. Kandydaci na to stanowisko zgłaszają się bez pośrednictwa list wyborczych.

                                                                                      § 35

1. Wniosek w sprawie odwołania Zarządu mogą przedłożyć przed Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
          
               a) Komisja Rewizyjna,
               b) Sąd Koleżeński,
               c) grupa 1/3 Członków Koła.

2. Jeśli wniosek o odwołanie dotychczasowego Zarządu zostanie przyjęty, na tym samym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przeprowadza się wybór nowego Zarządu. Kandydaci do nowego Zarządu zgłaszają się bez pośrednictwa list wyborczych, bezpośrednio na konkretne stanowiska. 

                                                                                  Rozdział VI
                                                                              Pełnomocnicy Koła

                                                                                         § 36


1. Pełnomocnikami Koła są:

              a) Pełnomocnik ds. Biblioteki Koła, zwany dalej Bibliotekarzem Koła,
              b) Pełnomocnik ds. Archiwum Koła, zwany dalej Archiwistą Koła.

2. Powoływanie i odwoływanie pełnomocników Koła jest uprawnieniem Zarządu. Jest on jednocześnie odpowiedzialny za sprawowanie przez mianowaną osobę jej funkcji.
3. Pełnomocnicy nie mogą pełnić funkcji w żadnym z organów Koła, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, do którego należą wszyscy Członkowie Koła.

                                                                                      § 37

Bibliotekarz Koła:

                 a) kieruje biblioteką Koła oraz wypożyczaniem jej zbiorów,
                 b) odpowiada za stan zbiorów biblioteki,
                 c) pozyskuje nowe książki,
                 d) prowadzi katalog zbiorów Koła i dba o umieszczanie informacji o nich w elektronicznym Katalogu Biblioteki Koła.

                                                                                     § 38

Archiwista Koła:

                   a) gromadzi w Archiwum Koła wszelką dokumentację związaną z działalnością prowadzoną przez Koło,
                   b) odpowiada za przechowywanie i udostępnianie gromadzonej w Archiwum Koła dokumentacji. 

                                                                                Rozdział VII
                                                                               Rada Naukowa


                                                                                      § 39

Rada Naukowa:

                   a) decyduje o powstaniu nowych Sekcji,
                   b) może rozwiązywać Sekcje,
                   c) może wydawać i zmieniać Regulaminy.

                                                                                      § 40

1. W skład Rady Naukowej wchodzą:

                   a) Przewodniczący Sekcji,
                   b) Prezes,
                   c) Wiceprezes do spraw naukowych,
                   d) Redaktor Naczelny „Societas Historicorum”.

2. W posiedzeniach Rady Naukowej, bez prawa głosu, mogą brać udział również pozostali Członkowie Zarządu, Sędziowie Sądu Koleżeńskiego i Członkowie Komisji Rewizyjnej.
3. W posiedzeniach Rady Naukowej na wniosek Przewodniczącego Sekcji może wziąć udział także jego Wiceprzewodniczący, bez prawa głosu.

                                                                                       § 41

1. Posiedzenia Rady Naukowej prowadzi Wiceprezes do spraw naukowych, który zwołuje posiedzenia Rady co najmniej sześć razy w danym roku akademickim. Co do zasady posiedzenia powinny się odbywać w drugi wtorek miesiąca.
2. W przypadku niedyspozycji Wiceprezesa do spraw naukowych, poświadczonej na piśmie i przedstawionej Radzie Naukowej, posiedzenie Rady Naukowej może przeprowadzić Prezes.

                                                                                        § 42

1. Rada Naukowa ma prawo rozwiązać Sekcję, jeśli nie wykazuje ona oznak działalności. Za takie uznaje się nie przeprowadzenie w ciągu każdego kwartału roku akademickiego, z wyłączeniem okresu wakacyjnego, przynajmniej dwóch inicjatyw o charakterze naukowym.
2. Rozwiązanie Sekcji przebiega w postaci głosowania zwykłą większością głosów

                                                                                   Rozdział VIII
                                                                                 Komisja Rewizyjna  


                                                                                        § 43

1. Komisja Rewizyjna jest ciałem kontrolnym. Czuwa nad zgodnością działań podejmowanych przez Zarząd z zapisami Statutu. Komisja rewizyjna jest odpowiedzialna tylko przed Walnym Zgromadzeniem, któremu składa sprawozdanie ze swojej działalności.
2. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
3. Komisja Rewizyjna wydaje co kwartał opinię dotyczącą pracy Zarządu w tym okresie czasu.

                                                                                         § 44

Komisja Rewizyjna składa się z:

                 a) Przewodniczącego, którym zostaje kandydat, na którego podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków oddano najwięcej głosów,
                 b) Sekretarza, który podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu otrzymał drugą z kolei liczbę głosów,
                 c) Członka, który podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu otrzymał trzecią z kolei liczbę głosów.
 

                                                                                          § 45

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

                a) zwołuje zebrania Komisji Rewizyjnej,
                b) przewodniczy obradom Komisji Rewizyjnej.

                                                                                          § 46

Komisja Rewizyjna ma prawo do:

               a) wglądu do wszelkiej dokumentacji prowadzonej przez Koło,
               b) wzywania poszczególnych Członków Koła na swoje zebrania,
               c) wzywania wszystkich Członków Zarządu na kwartalne spotkania kontrolne,
               d) uczestniczenia bez prawa głosu w zebraniach Zarządu,
               e) wzywania poszczególnych Członków Koła do wyrażenia opinii na piśmie na temat
pracy Zarządu,
               f) żądania od Członków Zarządu kwartalnego sprawozdania z bieżącej działalności, także sprawozdania podsumowującego działalność z całej kadencji.

                                                                                           § 47

1. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji zastępuje go osoba, która podczas głosowania na to stanowisko na Walnym Zgromadzeniu uzyskała kolejną największą po nim liczbę głosów.
2. W przypadku rezygnacji Członka Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji, jego miejsce obejmuje osoba, która podczas głosowania na to stanowisko na Walnym Zgromadzeniu uzyskała pozycję kolejną pod względem ilości głosów. W przypadku braku takiej osoby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni przeprowadza wybory uzupełniające.

                                                                                       Rozdział IX
                                                                                      Sąd Koleżeński  


                                                                                             § 48

1. Sąd Koleżeński jest organem mediacyjnym i sądowniczym w sporach wewnątrz Koła.
2. Sąd Koleżeński orzeka:

                    a) w sprawach spornych pomiędzy organami Koła,
                    b) w sprawach spornych pomiędzy organami Koła, a Członkami Koła,
                    c) w sprawach spornych pomiędzy Członkami Koła,
                    d) w kwestiach niedopełniania obowiązków przez Członka Koła,
                    e) w przypadku łamania postanowień Statutu,
                     f) w kwestiach interpretacji Statutu.

                                                                                           § 49

1. Tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa Statut Sądu Koleżeńskiego KNHS UJ.
2. Statut Sądu Koleżeńskiego KNHS UJ i zmiany w nim, są przyjmowane zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie Członków Koła.

                                                                                           § 50

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prezes Sądu Koleżeńskiego składa sprawozdanie z działalności Sądu.

                                                                                            § 51

Sąd Koleżeński składa się z:

                  a) Przewodniczącego, który podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu otrzymał najwyższą liczbę głosów,
                  b) Sędziego, będącego jednocześnie Sekretarzem Sądu Koleżeńskiego, który podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu otrzymał drugą z kolei liczbę głosów,
                  c) Sędziego, który podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu otrzymał trzecią z kolei liczbę głosów.

                                                                                            § 52

1. Każdy Członek Koła ma prawo wnosić sprawy do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeński.
2. Kiedy przeciwko Członkowi Koła trwa postępowanie przed Sądem Koleżeńskim, dokonana przez niego rezygnacja z członkostwa wchodzi w życie dopiero po oficjalnym zakończeniu jego sprawy.

                                                                                            § 53

Sąd Koleżeński może:

                   a) udzielić upomnienia,
                   b) udzielić nagany,
                   c) nakazać przeprosiny,
                   d) odebrać odznakę Kołową,
                   e) odebrać wszelkie odznaczenia Kołowe,
                    i) orzec o zakazie sprawowania funkcji publicznych w strukturach Koła,
                   g) trwale pozbawić członkostwa w Kole,
                   h) odwołać ze stanowiska Członka innego Organu Koła, z wyłączeniem Walnego Zgromadzenia.

                                                                                             § 54

W przypadkach spornych dotyczących interpretacji aktów prawnych Koła, Sąd Koleżeński w pełnym Składzie może wydać, w obecności Kuratora Koła, wiążącą opinię.

1. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego z pełnionej funkcji zastępuje go osoba, która podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu uzyskała największą po nim liczbę głosów.
2. W przypadku rezygnacji Członka Sądu Koleżeńskiego z pełnionej funkcji, jego miejsce obejmuje osoba, która podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu uzyskała pozycję kolejną pod względem ilości głosów. W przypadku braku takiej osoby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma obowiązek w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni przeprowadzić wybory uzupełniające.

                                                                                          Rozdział X
                                                                                               Sekcje


                                                                                              § 55

1. Sekcje są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi działającymi w ramach Koła.
Ich członkowie realizują cele Koła poszerzając i popularyzując wiedzę historyczną poprzez m.in. wygłaszanie referatów, organizowanie konferencji naukowych, debat, objazdów.
2. Sekcja ma prawo podejmować współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, których działalność pokrywa się z jej tematyką. O zamiarze podjęcia współpracy musi zostać poinformowany Wiceprzewodniczący do spraw naukowych. W sprawach budzących wątpliwości rozstrzygająca jest decyzja Rady Naukowej, podjęta podczas jej najbliższego posiedzenia.

                                                                                               § 56

1. Sekcję zakłada co najmniej trzech Członków Koła.
2. Założyciel nowej Sekcji ma obowiązek zgłosić ten fakt Prezesowi i Wiceprezesowi do spraw naukowych minimum na dwa tygodnie przez posiedzeniem Rady Naukowej, oraz wziąć udział w posiedzeniu Rady Naukowej wraz z dwiema osobami deklarującymi chęć działania w tej Sekcji.
3. Założyciel Sekcji ma obowiązek przedstawić przyszły plan działania swojej Sekcji podczas posiedzenia Rady Naukowej, która następnie podejmuje decyzję w formie głosowania.

                                                                                               § 57

Każda Sekcja ma obowiązek posiadać Opiekuna Naukowego, którym musi być pracownik naukowy Instytutu Historii UJ.

                                                                                               § 58

1. Pracą Sekcji kieruje Przewodniczący.
2. Przewodniczący Sekcji wybiera spośród Członków Sekcji Wiceprzewodniczącego.
3. W razie nieobecności Przewodniczącego Wiceprzewodniczący Sekcji reprezentuje Sekcję podczas głosowania na posiedzeniu Rady Naukowej
4. Sekcja musi zrealizować w ciągu każdego kwartału roku akademickiego przynajmniej dwie inicjatywy o charakterze naukowym. Nie dotyczy to okresu wakacyjnego.
5. Nie mogą istnieć dwie Sekcje, których działalność będzie się całkowicie pokrywała.

                                                                                               § 59

1. Ustępujący Przewodniczący Sekcji przekazuje swoją funkcję Wiceprzewodniczącemu Sekcji i niezwłocznie informuje o zmianie Wiceprezesa do spraw naukowych. Na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej nowy Przewodniczący formalnie ogłasza objęcie swojej funkcji.
2. W przypadku braku Wiceprzewodniczącego Członkowie Sekcji wybierają nowego Przewodniczącego spośród siebie. Głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy Członków Sekcji i w obecności Wiceprzewodniczącego do spraw naukowych.
3. W przypadku braku kandydata, na następnym posiedzeniu Rady Naukowej przeprowadza się głosowanie w sprawie rozwiązania Sekcji.

                                                                                               § 60

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wiceprezes do spraw naukowych publicznie przedstawia sprawozdania z działalności wszystkich Sekcji. Przewodniczący Sekcji dostarczają sprawozdania dotyczące swoich Sekcji najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.

                                                                                           Rozdział XI
                                                                                            Kurator Koła


                                                                                                § 61

1. Kurator Koła sprawuje opiekę nad merytoryczną działalnością Koła.
2. Kurator, po wyrażeniu zgody, jest wyznaczany przez Dziekana Wydziału Historycznego spośród kandydatów zaproponowanych przez Koło.
3. Kurator musi być samodzielnym pracownikiem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4. Kurator dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących merytorycznej działalności Koła. 

                                                                                          Rozdział XII
                                                                                          Publikacje Koła


                                                                                                § 62

1. „Societas Historicorum” jest oficjalnym czasopismem Koła.
2. Podlega Redaktorowi Naczelnemu i przez niego jest prowadzony. Nowego Redaktora Naczelnego wyznacza ustępujący Redaktor. Redaktorowi w pracy pomagają Zastępcy, których sam wyznacza.

                                                                                                § 63

1. Studenckie Zeszyty Historyczne to coroczna publikacja naukowa prowadzona przez Koło.
2. Każdorazowy Wiceprezes do spraw naukowych odpowiada za przeprowadzenie naboru do co najmniej jednego wydania Studenckich Zeszytów Historycznych. Jest też odpowiedzialny za uzyskanie recenzji przysłanych artykułów.
3. W przypadku niskiej liczby wartościowych merytorycznie artykułów, Wiceprezes do spraw naukowych może, za zgodą Kuratora Koła, zrezygnować z opublikowania nadzorowanego przez siebie numeru.

                                                                                          Rozdział XIII
                                                                                         Akty prawne Koła  


                                                                                                § 64

Hierarchia aktów prawnych obowiązujących w Kole:

1. Statut.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Akty wewnętrzne dotyczące bieżącej działalności Koła:
                   
                   a) Regulamin,
                   b) Zarządzenie.

                                                                                                 § 65

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Koła to akt prawny niższego rzędu niż Statut.

1. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia może złożyć na Zwyczajnym bądź Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

                   a) Zarząd,
                   b) Komisja Rewizyjna,
                   c) Rada Naukowa decyzją podjętą zwykłą większością głosów,
                   d) grupa co najmniej 1/10 Członków Koła.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia podejmowana jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 Członków Koła, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ogłaszane przez Zarząd w terminie tygodnia od zakończenia obrad.

                                                                                                  § 66

Regulamin to akt prawny przyjmowany przez Radę Naukową na jej posiedzeniu zwykłą większością głosów po głosowaniu poprzedzonym dyskusją.

                 a) Przedmiotem Regulaminu może być działalność Rady Naukowej oraz tych przedsięwzięć organizowanych przez Sekcje, które muszą być prowadzone przy ścisłej współpracy z Kołem,
                 b) Projekt nowego Regulaminu może zaproponować grupa 1/4 członków Rady,
                 c) Zmiany w danym Regulaminie mogą być proponowane przez każdego członka Rady podczas jej posiedzenia. Podejmowane są wówczas po głosowaniu poprzedzonym dyskusją w obecności połowy uprawnionych. Zarządzenie to akt prawny uchwalany przez
                 d) Zarząd. Zarządzenie dotyczy spraw o charakterze wykonawczym dotyczących bieżącej działalności Koła.

                                                                                                  § 67

Wszystkie akty prawne Koła muszą zostać umieszczone na stronie internetowej Koła w ciągu tygodnia po uchwaleniu.

                                                                                          Rozdział XIV
                                                                           Rozwiązanie Koła i zmiana Statutu


                                                                                                 § 68

1. Rozwiązanie Koła następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej przez co najmniej 3/4 Członków Koła.
2. Wniosek w sprawie rozwiązania Koła może złożyć Zarząd lub co najmniej połowa Członków Koła.

                                                                                                 § 69

1. Zmiana Statutu następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków Koła.
2. Zmiany Statutu można dokonać na:

                    a) Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w części poprzedzającej część sprawozdawczo-wyborczą,
                    b) Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

3. Przedłożony do głosowania projekt zmiany Statutu musi uprzednio zostać zaakceptowany przez odpowiednie władze Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4. Projekt zmian Statutu mogą przedłożyć:

                    a) Zarząd,
                    b) Komisja Rewizyjna,
                    c) Sąd Koleżeński,
                    d) Rada Naukowa decyzją podjętą zwykłą większością głosów,
                    e) grupa co najmniej 1/4 Członków Koła.

                                                                                          Rozdział XV 
                                                                                  Postanowienie końcowe


                                                                                               § 70

Statut wchodzi w życie z dniem zaakceptowania przez władze UJ