Statut KNHS UJ Statut KNHS UJ

 

Statut

Koła Naukowego Historyków Studentów

Uniwersytet Jagielloński

 

uchwalony przez Walne Zebranie Członków KNHS UJ w dniu 8 grudnia 2009 r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwane dalej Kołem, jest samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym.

 

§ 2

Działalności Koła patronuje Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

§ 3

       1.            Nad merytoryczną działalnością Koła opiekę sprawuje Kurator.

       2.            Kurator, po wyrażeniu zgody, jest wyznaczany przez Jego Magnificencję Rektora spośród kandydatów zaproponowanych przez Koło.

       3.            Kurator musi być samodzielnym pracownikiem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

       4.            Kurator dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących merytorycznej działalności Koła.

 

§ 4

Siedziba Koła znajduje się w Krakowie.

 

§ 5

       1.            Koło może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.

       2.            Decyzję dotyczącą przystąpienia do powyższych organizacji podejmuje Walne Zebranie Członków Koła większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy członków.

 

Rozdział II

Cele i zadania Koła

 

§ 6

Celami Koła są:

       1.            budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów,

       2.            wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej,

       3.            integracja środowiska studenckiego,

       4.            pomoc w kształceniu,

       5.            prowadzenie pracy popularyzującej historię.

 

§ 7

Koło realizuje cele wymienione w § 6 poprzez:

       1.            działalność Sekcji tematycznych Koła,

       2.            organizowanie i udział w seminariach, sympozjach oraz konferencjach i zjazdach naukowych,

       3.            współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,

       4.            organizowanie obozów oraz wycieczek naukowych i krajoznawczych,

       5.            organizowanie spotkań i dyskusji,

       6.            prowadzenie biblioteki,

       7.            działalność wydawniczą,

       8.            inne przedsięwzięcia zgodne z duchem niniejszego statutu.

 

Rozdział III

Członkowie Koła

 

§ 8

Członkowie Koła dzielą się na:

       1.            członków zwyczajnych,

       2.            członków wspierających,

       3.            członków honorowych.

 

§ 9

Członkami zwyczajnymi Koła mogą być:

       1.            studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wieczorowych i eksternistycznych,

       2.            słuchacze studiów podyplomowych,

       3.            słuchacze szkół pomaturalnych,

       4.            uczniowie szkół średnich,

       5.            osoby, które w czasie studiów bądź nauki były Członkami Koła.

 

§ 10

       1.            Członkiem wspierającym jest osoba prawna akceptująca cele Koła i wspierająca finansowo jego działalność.

       2.            Członek wspierający jest reprezentowany przez swojego przedstawiciela.

       3.            Członek wspierający nie dysponuje czynnym i biernym prawem wyborczym do Władz Koła.

 

§ 11

       1.            Osobom szczególnie zasłużonym dla Koła Walne Zebranie Członków Koła na wniosek Zarządu Koła lub 1/3 2. Członków Koła może przyznać tytuł Honorowego Członka Koła.

       2.            Członek Honorowy Koła jest zwolniony z obowiązków uiszczania składki członkowskiej.

       3.            Członek Honorowy Koła posiada te same prawa, co Członek zwyczajny.

 

§ 12

       1.            Członkostwo Koła uzyskuje się z chwilą dokonania wpisu do księgi zapisów przez członka Zarządu.

       2.            W przypadku kandydatów określonych w § 9 p. 3-4 wymagana jest rekomendacja przynajmniej jednego Członka Koła.

       3.            Kandydat na Członka Koła obowiązany jest uiścić opłatę wpisową, której wysokość określi Zarząd.

 

§ 13

       1.            Członkom Koła przysługuje:

a.       prawo do współdecydowania o losach Koła poprzez uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków Koła (pod warunkiem uiszczenia składki bądź opłaty wpisowej na 10 dni przed Walnym Zebraniem Członków Koła),

b.       inicjatywa uchwałodawcza na Walnym Zebraniu Członków Koła pod warunkiem zgłoszenia jej w imieniu 1/10 Członków Koła,

c.       czynne prawo wyborcze w wyborach do organów Koła,

d.       bierne prawo wyborcze w wyborach do organów Koła z wyłączeniem osób wymienionych w § 9 p. 3 – 4,

e.       prawo do korzystania ze wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła na zasadach ustalonych przez Zarząd,

f.        uczestnictwa we wszystkich formach działalności Koła,

g.       ubiegania się o opinię o swej działalności w Kole na podstawie książeczki członkowskiej lub przedstawionej przez siebie dokumentacji.

       2.            Wszelkie uprawnienia wyborcze przysługują Członkom wtedy i tylko wtedy gdy opłacili składkę członkowską lub opłatę wpisową w danym roku akademickim.

 

§ 14

Członkowie Koła są obowiązani do:

       1.            dbania o dobre imię Koła,

       2.            podporządkowania się postanowieniom Statutu, uchwałom Walnego Zebrania Członków Koła, rozporządzeniom Zarządu Koła i regulaminom Koła,

       3.            przynależności do co najmniej jednej sekcji tematycznej i uczestnictwa w inicjatywach Koła,

       4.            reprezentowania Koła w inicjatywach Uniwersytetu Jagiellońskiego,

       5.            terminowego opłacania składek członkowskich.

 

§ 15

Członkostwo ustaje:

       1.            z chwilą śmierci Członka,

       2.            z chwilą dobrowolnego wystąpienia z Koła zgłoszonego na piśmie,

       3.            na mocy decyzji Zarządu, jeżeli Członek Koła nie uiszcza składek członkowskich przez okres 2 kolejnych lat,

       4.            poprzez wykluczenie z grona Członków Koła przez Sąd Koleżeński za zachowanie nielicujące z godnością Członka Koła,

       5.            poprzez wykluczenie na mocy decyzji Walnego Zebrania Członków Koła podjętej większością 2/3 w obecności co najmniej 1/3 Członków Koła, jeżeli Członek Koła nie wywiązuje się ze statutowych obowiązków.

 

Rozdział IV

Organy Koła

 

§ 16

Organami Koła Naukowego są:

       1.            Walne Zebranie Członków Koła.

       2.            Prezes Zarządu.

       3.            Komisja Rewizyjna.

       4.            Sąd koleżeński.

 

§ 16a

       1.            Najwyższym organem oraz organem uchwałodawczym Koła jest Walne Zebranie Członków Koła.

       2.            Organem wykonawczym Koła jest Prezes.

       3.            Organami kontrolnymi Koła są:

       4.            Komisja Rewizyjna,

       5.            Sąd Koleżeński.

 

§ 17

Kadencja organów Koła trwa przez rok od 1 lipca do 30 czerwca.

 

§ 18

       1.            Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą Władzą Koła i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące Koła, z wyjątkiem zastrzeżonych dla innych władz Koła w niniejszym Statucie.

       2.            Walne Zebranie Członków Koła podejmuje decyzje dotyczące Koła w obecności co najmniej 1/3 Członków Koła, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszym Statucie.

 

§ 19

Walne Zebranie Członków Koła:

       1.            przyjmuje sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

       2.            udziela absolutorium Prezesowi,

       3.            wybiera Prezesa Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych oficjalnie zarządowi i publicznie ogłoszonych przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zebrania Członków Koła,

·          w przypadku gdy żaden kandydat nie zgłosi swojej kandydatury na tydzień przed Walnym Zebraniem Członków Koła kandydaci mogą być zgłaszani tuż przed głosowaniem

       4.            Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Członków Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego,

       5.            dokonuje zmian Statutu Koła,

       6.            decyduje o przynależności Koła do organizacji krajowych i międzynarodowych.

 

§ 20

       1.            Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła (sprawozdawczo – wyborcze) zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku.

       2.            Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 Członków Koła.

       3.            Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Koła w przeciągu miesiąca od złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub 1/3 Członków Koła.

       4.            Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła, które wybiera Organy Koła, odbywa się w końcu maja.

 

§ 21

       1.            Zarząd ogłasza dzień, na który zwołano Walne Zebranie Członków Koła wraz z proponowanym porządkiem obrad przynajmniej na 20 dni wcześniej.

       2.            Jeżeli w terminie określonym w § 20 ust. 4 nie zgromadzi się co najmniej 1/3 Członków Koła, Prezes Zarządu ogłasza kolejny termin Walnego Zebrania Członków Koła na pełną godzinę następującą po godzinie określonej w decyzji zwołującej Walne Zebranie Członków Koła.

       3.            Jeżeli Walne Zebranie Członków Koła zostało zwołane w trybie określonym w punkcie 3 uchwały są prawomocne niezależnie od liczby Członków Koła.

       4.            Walne Zebranie Członków Koła zwołane w trybie określonym w ust. 3 nie może:

a.       zmieniać Statutu,

b.       podejmować decyzji o rozwiązaniu Koła.

 

§ 22

Obradom Walnego Zebrania Członków Koła przewodniczy Prezes Zarządu lub Członek Koła wybrany zwykłą większością głosów na wniosek 1/3 zgromadzonych.

 

§ 23

Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

§ 24

       1.            Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków Koła jest bezpośrednie, równe oraz jawne.

       2.            Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków Koła  jest tajne w wyborach do Organów Koła lub w każdej innej sprawie, jeśli przewodniczący zarządzi tajność głosowania, na wniosek co najmniej 10 Członków Koła.

 

§ 25

       1.            Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła są ogłaszane w terminie do 10 dni od zakończenia obrad.

       2.            Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła ogłasza Zarząd.

       3.            Szczegółowe zasady ogłaszania uchwał określi Walne Zebranie Członków Koła.

 

§ 26

Zarząd jest kolegialną władzą wykonawczą Koła.

 

§ 27

Zarząd jest powoływany przez Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu ma powołać zarząd  spośród członków Koła do dwóch tygodni po Walnym Zebraniu Członków Koła.

 

§ 28

       1.            Do obowiązków Zarządu należy:

a.       administrowaniem majątkiem Koła,

b.       kierowanie i koordynowanie bieżącej działalności Koła,

c.       prowadzenie rejestru Członków Koła,

       2.            Do kompetencji Zarządu należy:

a.       Uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,

b.       wydawanie w ramach Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków Koła szczegółowych rozporządzeń,

c.       uchwalanie wewnętrznych regulaminów,

d.       inicjatywa uchwałodawcza na Walnym Zebraniu Członków Koła.

 

§ 29

W skład Zarządu wchodzą:

       1.            Prezes Zarządu,

       2.            Wiceprezes do spraw organizacyjnych,

       3.            Wiceprezes do spraw naukowych,

       4.            Sekretarz,

       5.            Skarbnik do spraw Rady Kół Naukowych,

       6.            Skarbnik do spraw innych funduszy,

       7.            Bibliotekarz.

 

§ 30

       1.            Prezes składa sprawozdanie z działalności swojej i swojego zarządu Walnemu Zebraniu Członków Koła.

       2.            W razie nieudzielania ustępującemu Prezesowi absolutorium przez Walne Zebranie Członków Koła Sąd Koleżeński ma obowiązek zebrać się razem z Zarządem w nieprzekraczalnym terminie trzech dni od zakończenia Walnego celem rozpatrzenia i doprowadzenia do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 

§ 31

Członkowie Zarządu składają sprawozdania ze swojej działalności Prezesowi.

 

§ 32

       1.            Zebrania Zarządu są zwoływane przynajmniej raz w miesiącu.

       2.            Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

       3.            Obradom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes do spraw organizacyjnych lub osoba wyznaczona przez Prezesa spośród Członków Zarządu.

 

§ 33

Prezesem Zarządu jest student historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i może pełnić tę funkcję co najwyżej przez dwie kadencje.

 

§ 34

Prezes:

       1.            odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez siebie oraz przez Zarząd,

       2.            zwołuje zebrania Zarządu,

       3.            reprezentuje Koło w kontaktach z władzami uczelni oraz poza nią,

       4.            podejmuje decyzje w sprawach dotyczących bieżącej działalności Koła,

       5.            powołuje i odwołuje członków Zarządu,

       6.            odwołując Członka Zarządu podaje do publicznej wiadomości powód odwołania,

       7.            powołuje nowego Członka Zarządu w ciągu dwóch tygodni,

       8.            zobowiązuje ustępującego Członka Zarządu do pełnienia sprawowanej przez niego funkcji do czasu objęcia jej przez jego następcę, nie dłużej jednak niż przez dwa tygodnie.

 

§ 35

       1.            Odwołanie Prezesa Zarządu przez Walne Zebranie Członków Koła powoduje jednocześnie odwołanie pozostałych członków Zarządu.

       2.            Wniosek w sprawie odwołania Prezesa Zarządu mogą złożyć:

a.       Komisja Rewizyjna,

b.       grupa 1/3 Członków Koła.

       3.            Wniosek w sprawie odwołania Prezesa Zarządu jest połączony ze złożeniem kandydatury nowego Prezesa Zarządu. Głosowanie nad odwołaniem dotychczasowego Prezesa Zarządu jest jednocześnie połączone z wyborem nowego.

 

§ 36

       1.            W przypadku rezygnacji ze sprawowanej funkcji przez Prezesa jego kompetencje przejmuje Wiceprezes do spraw organizacyjnych do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła.

       2.            Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwoływane jest w przeciągu dwóch tygodni przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przez niego jest prowadzone.

       3.            Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła określone w punkcie 2 zwoływane jest tylko w celu wyboru nowego Prezesa.

 

§ 37

Jeżeli Prezes Zarządu nie może tymczasowo pełnić swoich obowiązków, o czym pisemnie informuje Zarząd, zastępuje go Wiceprezes do spraw organizacyjnych i posiada wtedy wszelkie jego uprawnienia.

 

§ 38

       1.            Pierwszym zastępcą Prezesa Zarządu jest Wiceprezes do spraw organizacyjnych.

       2.            Wiceprezes do spraw organizacyjnych:

a.       pomaga Prezesowi Zarządu w realizacji przedsięwzięć inicjowanych przez Koło,

b.       zastępuje Prezesa w sytuacji zrezygnowania przez niego z pełnionej funkcji do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła,

c.       odpowiada za pomieszczenia oraz urządzenia i sprzęty znajdujące się w lokalu Koła,

d.       prowadzi księgę inwentarzową,

e.       dokonuje niezbędnych zakupów.

 

§ 39

       1.            Wiceprezes do spraw naukowych:

a.       zwołuje i prowadzi zebrania Rady Naukowej (Przewodniczących sekcji tematycznych),

b.       tworzy i odpowiada za grafik spotkań organizowanych przez Koło i sekcje tematyczne,

c.       monitoruje pracę Sekcji,

d.       odpowiada za Studenckie Zeszyty Historyczne,

e.       kieruje projektami naukowymi prowadzonymi przez Koło,

f.        odpowiada za działalność naukową i dydaktyczną prowadzoną przez Koło.

       2.            Wiceprezesem do spraw naukowych może zostać tylko student historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

§ 40

Sekretarz:

       1.            prowadzi kancelarię Koła,

       2.            formułuje i przechowuje dokumentację,

       3.            tworzy protokoły z Zebrań Zarządu,

       4.            odpowiada za promocję Koła w postaci prowadzenia strony internetowej, umieszczania ogłoszeń, zdjęć na tablicach informacyjnych,

       5.            nadzoruje pracę archiwisty,

       6.            sprawuje opiekę nad pieczęciami Koła.

 

§ 41

       1.            Skarbnicy Koła prowadzą dokumentację finansową Koła,

       2.            Skarbnicy Koła podlegają uchwałom finansowym Zarządu,

       3.            Skarbnik do spraw Rady Kół Naukowych zajmuje się pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy ze środków Rady Kół Naukowych,

       4.            Skarbnik do spraw innych funduszy zajmuje się pozyskiwaniem środków z innych funduszy, przyjmuje sprawozdania finansowe od koordynatorów projektów naukowych i rozlicza inne środki,

       5.            Skarbnicy Koła ściśle ze sobą współpracują i informują się nawzajem o postępach w pozyskiwaniu funduszy,

       6.            w wyjątkowych sytuacjach Skarbnicy mogą przejmować swoje kompetencje,

       7.            skarbnikami mogą zostać tylko studenci historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

§ 42

Bibliotekarz Koła:

       1.            kieruje biblioteką Koła,

       2.            odpowiada za stan zbiorów biblioteki,

       3.            pozyskuje nowe książki.

 

§ 43

Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji po zdaniu Prezesowi Zarządu dokumentacji oraz przekazaniu wszelkich spraw, którymi się zajmował. Prezes Zarządu ma dwa tygodnie na uzupełnienie składu Zarządu.

 

§ 44

       1.            Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków.

       2.            W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§ 45

       1.            Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działań podejmowanych przez Członków Koła oraz Władze Koła ze Statutem.

       2.            Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

       3.            Komisja Rewizyjna spotyka się co kwartał i wydaje opinię dotyczącą pracy Koła.

 

§ 46

Członek Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić w skład Zarządu i Sądu

Koleżeńskiego.

 

§ 47

Komisja Rewizyjna składa się z:

       1.            Przewodniczącego, którym zostaje Członek Komisji, na którego podczas głosowania oddano najwięcej głosów,

       2.            dwóch Członków, z których jeden jest jej sekretarzem.

 

§ 48

       1.            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

a.       zwołuje zebrania Komisji Rewizyjnej,

b.       mianuje sekretarza Komisji Rewizyjnej,

c.       przewodniczy obradom Komisji Rewizyjnej.

       2.            W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła jego funkcję sprawuje sekretarz Komisji Rewizyjnej.

       3.            Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła określone w punkcie 2 zwoływane jest tylko w celu wyboru nowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

§ 49

Komisja Rewizyjna ma prawo do:

       1.            wglądu do wszelkiej dokumentacji prowadzonej przez Koło,

       2.            wzywania poszczególnych Członków Koła na swoje zebrania,

       3.            uczestniczenia w zebraniach Zarządu bez prawa głosu.

 

§ 50

Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna tylko przed Walnym Zebraniem Członków Koła, któremu składa sprawozdanie ze swojej działalności.

 

§ 51

       1.            Sąd Koleżeński orzeka w sprawach spornych pomiędzy Władzami Koła a Członkami Koła oraz pomiędzy Członkami Koła.

       2.            Tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin postępowania przed sądem koleżeńskim KNHS UJ.

       3.            Regulamin postępowania przed sądem koleżeńskim KNHS UJ jest przyjmowany zwykłą większością głosów przez Walne Zgromadzenie Członków Koła.

 

§ 52

Sąd Koleżeński składa się z:

       1.            Przewodniczącego wybieranego przez Walne Zebranie Członków Koła,

       2.            Członka mianowanego przez Zarząd w dwa tygodnie po Walnym Zebraniu,

       3.            Członka mianowanego przez Komisję Rewizyjną w dwa tygodnie po Walnym Zebraniu,

       4.            Sekretarza mianowanego przez Przewodniczącego Sądu, bez prawa głosu.

 

§ 53

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami Zarządu i Komisji

Rewizyjnej.

 

§ 54

Każdy Członek Koła ma prawo wnosić sprawy do rozpatrywania przez Sąd Koleżeński.

 

§ 55

Sąd Koleżeński może:

       1.            udzielić upomnienia,

       2.            nakazać przeprosiny,

       3.            udzielić nagany,

       4.            zawiesić członkostwo,

       5.            orzec o pozbawieniu członkostwa.

 

§ 56

W przypadku ustąpienia Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła ma obowiązek w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni dokonać wyboru nowego.

 

Rozdział V

Sekcje tematyczne

 

§ 57

Działalność Sekcji tematycznych jest podstawową działalnością Koła.

 

§ 58

       1.            Sekcję tematyczną zakłada co najmniej trzech Członków Koła.

       2.            Założyciele sekcji mają obowiązek przedstawić plan działania swojej sekcji podczas Rady Naukowej, która następnie wydaje opinię w formie głosowania.

       3.            Powstanie nowej Sekcji tematycznej zatwierdza Prezes, po zapoznaniu się z opinią Rady Naukowej.

       4.            Każda sekcja ma obowiązek wybrać sobie opiekuna naukowego.

 

§ 59

       1.            Pracą sekcji tematycznej kieruje Przewodniczący.

       2.            Przewodniczący Sekcji ma prawo, w porozumieniu z Prezesem, podejmować współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

       3.            Przewodniczący Sekcji zobowiązany jest do składania sprawozdania ze swojej rocznej działalności na ręce Wiceprezesa do spraw naukowych.

       4.            Przewodniczący Sekcji musi być członkiem Koła.

 

§ 60

       1.            Zebrania Przewodniczących (Rada Naukowa) sekcji tematycznych zwoływane przez Wiceprezesa do spraw naukowych odbywają się przynajmniej sześć razy w ciągu roku akademickiego.

       2.            Rada Naukowa wydaje dla Prezesa opinię na temat zasadności powstania nowej sekcji tematycznej poprzez głosowanie.

       3.            Rada Naukowa ma prawo zawieszać i likwidować sekcje tematyczne z powodu niewłaściwego ich działania w następującym trybie:

a.       Rada Naukowa ma prawo zawiesić sekcję tematyczną, co oznacza konieczność przedstawienia Wiceprezesowi do spraw naukowych planu naprawy sekcji i podjęcia działań które ten zaakceptuje,

b.       w przypadku braku poprawy, Rada Naukowa ma prawo na następnym spotkaniu rozwiązać sekcję,

c.       zawieszenie i rozwiązanie sekcji odbywa się w formie głosowania.

       4.            Szefowie sekcji mają obowiązek podczas Rady Naukowej przedstawić aktywność swojej sekcji od poprzedniej Rady Naukowej oraz poinformować o planach działalności swojej sekcji w najbliższym czasie.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 65

       1.            Zmiana Statutu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków Koła.

       2.            Wniosek w sprawie zmiany Statutu mogą złożyć:

a.       Zarząd,

b.       Komisja Rewizyjna,

c.       grupa co najmniej 1/4 Członków Koła.

 

§ 66

       1.            Rozwiązanie Koła następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Koła podjętej przez co najmniej 2/3 Członków Koła.

       2.            Wniosek w sprawie rozwiązania Koła może złożyć Zarząd lub co najmniej połowa Członków Koła.

 

§ 67

Statut wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2010 roku.